Inhouse traningคลาสสอนสด In-house Traning

Terms and Conditions

เงื่อนไขการใช้บริการ

ยินดีต้อนรับผู้ใช้บริการเข้าสู่เว็บไซต์ UpperClazz ที่ให้บริการคอร์สเรียนออนไลน์โดย บริษัท อัปเพอร์คลาส จำกัด (UpperClass Co., Ltd.) (“ผู้ให้บริการ” หรือ “เรา”)

ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการดังต่อไปนี้ จะผูกพันสำหรับการเข้าถึงและการใช้บริการคอร์สเรียนออนไลน์ของเรา รวมถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ในการใช้บริการ (“ข้อตกลงการใช้บริการ”) ผู้ใช้บริการโปรดอ่านเงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ อย่างละเอียดรอบครอบ และหากมีข้อสงสัยกรุณา “ติดต่อเรา”

ข้อ 1. การใช้บริการเว็บไซต์ UpperClazz

1.1 การสมัครสมาชิก

 • ผู้ใช้บริการจะต้องดำเนินการสมัครสมาชิกตามวิธีการที่ผู้ให้บริการกำหนด เพื่อที่จะเข้าถึงหรือใช้บริการคอร์สเรียนออนไลน์ของเรา โดยผู้ใช้บริการมีหน้าที่เก็บชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ไว้เป็นความลับ รวมถึงตรวจเช็คการเข้าใช้งาน หรือการชำระค่าลงทะเบียนคลาสเรียนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการเข้าใช้บัญชีผู้ใช้ของผู้ใช้บริการโดยไม่ได้ได้รับอนุญาต
 • ในกรณีที่ผู้ใช้บริการทราบและพิสูจน์ได้ว่ามีการเข้าใช้บัญชีผู้ใช้ของตนโดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งผู้ให้บริการทราบทันที เพื่อดำเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป หากผู้ใช้บริการไม่แจ้งการใช้บัญชีผู้ใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต ให้ผู้ให้บริการทราบ ภายใน 5 วัน นับแต่วันที่ทราบถึงเหตุดังกล่าว จะถือว่าการทำธุรกรรมในกรณีดังกล่าวนั้นมีผลผูกพันผู้ใช้บริการ
 • กรณีผู้ใช้บริการลืมรหัสผ่าน (Password) ให้ดำเนินการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ตามวิธีการที่ผู้ให้บริการกำหนด

1.2 การลงทะเบียนคอร์สเรียนออนไลน์และการชำระค่าลงทะเบียนเรียน

 • ผู้ใช้บริการสามารถลงทะเบียนเรียนคอร์สเรียนออนไลน์ของเรา ได้ ตามช่องทางและวิธีการที่ผู้ให้บริการกำหนด
 • ผู้ใช้บริการสามารถชำระค่าลงทะเบียนเรียนผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต (credit/debit cards) ใบแจ้งยอดชำระเงิน (Bill payment) การผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิต (Installment payment) อินเตอร์เน็ต แบงค์กิ้ง (Internet banking) ทรูมันนี่วอลเล็ต (True money wallet) และพร้อมเพย์ (Promptpay) หรือช่องทางอื่นที่ผู้ให้บริการกำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ใช้บริการชำระค่าลงทะเบียนเรียนผ่านช่องทางอื่นนอกเหนือจากที่ได้กล่าวข้างต้น ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งหลักฐานการชำระเงินมายังผู้ให้บริการผ่าน Official Line : UpperClazz และการลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์เมื่อผู้ให้บริการได้ตรวจสอบการแจ้งชำระเงินจากผู้ใช้บริการ และพบว่าผู้ใช้บริการได้ชำระค่าลงทะเบียนเรียนครบถ้วนแล้ว
 • ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบประวัติการลงทะเบียนได้ที่เมนู “คอร์สเรียนของฉัน”
 • ผู้ใช้บริการรับทราบว่าหลังจากการลงทะเบียนเรียนสมบูรณ์แล้ว ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงคอร์สเรียนออนไลน์ดังกล่าวโดยไม่จำกัดระยะเวลาและจำนวนครั้ง

1.3 การขอคืนค่าลงทะเบียนเรียน

 • เมื่อผู้ใช้บริการได้ชำระค่าลงทะเบียนคอร์สเรียนออนไลน์ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้บริการไม่สามารถขอคืนค่าลงทะเบียนเรียนได้ เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้
  1. ผู้ใช้บริการได้ชำระค่าลงทะเบียนคอร์สเรียนออนไลน์เดียวกันซ้ำกัน อันเนื่องมาจากเหตุขัดข้องทางระบบการชำระเงินของผู้ใช้บริการหรือผู้ให้บริการ
  2. ผู้ใช้บริการได้ชำระค่าได้ชำระค่าลงทะเบียนคอร์สเรียนออนไลน์เกินกว่าค่าลงทะเบียนจริง หรือผู้ใช้บริการชำระค่าลงทะเบียนคอร์สเรียนออนไลน์ผิดคอร์สและประสงค์จะเปลี่ยนแปลงเป็นคอร์สเรียนออนไลน์อื่น
 • ผู้ใช้บริการสามารถขอคืนค่าลงทะเบียนได้เฉพาะจำนวนที่ได้มีการชำระซ้ำกัน หรือเฉพาะค่าลงทะเบียนส่วนต่างที่ผู้ใช้บริการได้จ่ายเพิ่มจากค่าลงเรียนเรียนจริงเท่านั้น
 • ผู้ใช้บริการสามารถยื่นคำร้องขอคืนค่าลงทะเบียนคอร์สเรียนออนไลน์ผ่านช่องทาง Official Line : UpperClazz โดยแจ้งเหตุผลการขอคืนเงินและแสดงหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียนเรียน รวมถึงหลักฐานประกอบอื่นๆ ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ได้ชำระค่าลงทะเบียนเรียนครบถ้วน
 • ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาการขอคืนค่าลงทะเบียนเรียนแก่ผู้ใช้บริการแต่เพียงผู้เดียว โดยจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบภายใน 7 วันทำการ นับแต่ได้รับคำร้องขอ และจะดำเนินการคืนค่าลงทะเบียนเรียนให้แก่ผู้ใช้บริการภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่ผู้ใช้บริการได้รับแจ้งการพิจารณาคืนค่าลงทะเบียนเรียน
 • ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาไม่คืนค่าลงทะเบียนเรียนแก่ผู้ใช้บริการ ในกรณีผู้ใช้บริการแจ้งความประสงค์ขอคืนค่าลงทะเบียนเรียนเกินกว่า 5 วันทำการนับแต่วันที่ได้ชำระค่าลงทะเบียนเรียนครบถ้วน หรือผู้ใช้บริการได้เรียนคอร์สที่ลงทะเบียนไว้ไปแล้วบางส่วนหรือทั้งหมด

1.4 สิทธิประโยชน์และโปรโมชั่นต่างๆ

 • สิทธิประโยชน์ และโปรโมชั่นต่างๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ผู้ให้บริการกำหนด
 • ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ระงับ หรือยกเลิก สิทธิประโยชน์ หรือโปรโมชั่นต่างๆ บนเว็บไซต์ UpperClazz โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

1.5 ข้อห้ามในการใช้บริการ

 • ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการเปิดเผยบัญชีผู้ใช้ (Account) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อให้บุคคลอื่นเข้าถึงคอร์สเรียนออนไลน์ที่ผู้ใช้บริการได้ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ไว้
 • ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงหรือใช้บริการสื่อการเรียนการสอนได้บนเว็บไซต์ UpperClazz เท่านั้น ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการบันทึกหรือดาวน์โหลดสื่อการเรียนการสอน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนลงบนอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการ และห้ามมิให้ผู้ใช้บริการนำสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ที่ต้องมีการชำระค่าลงทะเบียนเรียนไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดไปเผยแพร่ต่อสาธารณะก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ให้บริการ
 • ผู้ใช้บริการ ตกลงและรับประกันว่า จะไม่เข้าถึงหรือใช้บริการของเว็บไซต์ UpperClazz เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ให้บริการหรือบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นการแฮกหรือโจรกรรมข้อมูลบนเว็บไซต์

ข้อ 2. ข้อตกลงทั่วไป

 1. ผู้ใช้บริการ รับทราบว่า บรรดาข้อความ ถ้อยคำ เครื่องหมายการค้า การออกแบบ รูปแบบ โปรโมชั่น รูปภาพ เสียง สัญลักษณ์ และ/หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดที่ปรากฎบนเว็บไซต์ UpperClazz ไม่ว่าจะมีมูลค่าทางการค้าหรือไม่ก็ตาม เป็นกรรมสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ให้บริการ โดยที่ผู้ให้บริการมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการทำซ้ำ ดัดแปลง และเผยแพร่งานอันมีลิขสิทธิ์ดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว
    ผู้ใช้บริการจะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิในทางทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ให้บริการ หรือไม่กระทำการใดๆ อันเป็นเหตุให้ผู้ให้บริการต้องได้รับความเสียหายจากการเข้าหรือใช้บริการบนเว็บไซต์ UpperClazz
 2. ผู้ให้บริการมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ การจ้างช่วง โอนสิทธิภายใต้ข้อตกลงในการใช้บริการนี้ ให้กับบุคคลภายนอกหรือบริษัทในเครือได้ โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์ล่วงหน้าจากผู้ใช้บริการ
 3. ผู้ให้บริการมีสิทธิยกเลิกการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการได้ ในกรณีที่ผู้ใช้บริการกระทำผิดข้อตกลงในการใช้บริการในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ (ข้อ 1.5 และ ข้อ 2.1) หรือกระทำผิดกฎหมายอาญา หรือกฎหมายอื่นที่มีบทลงโทษทางอาญา รวมถึงดำเนินคดีต่างๆ กับผู้ใช้บริการตามที่เห็นสมควร
    อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ผู้ให้บริการพิจารณาแล้วเห็นว่าการกระทำผิดข้อตกลงในการใช้บริการ หรือการกระทำผิดกฎหมายของผู้ใช้บริการยังสามารถแก้ไขได้ ผู้ให้บริการอาจดำเนินการระงับการให้บริการชั่วคราวแก่ผู้ใช้บริการ จนกว่าผู้ใช้บริการจะแก้ไขการกระทำผิดดังกล่าว
 4. การที่ผู้ให้บริการไม่บังคับใช้ข้อตกลงใดๆ ตามที่ระบุในข้อตกลงในการใช้บริการนี้ ไม่ถือเป็นการสละสิทธิในการใช้บังคับข้อตกลงนั้น เว้นแต่มีการสละสิทธิเป็นลายลักษณ์อักษร
 5. การตีความ และการระงับข้อพิพาทที่เกิดจากข้อตกลงการใช้บริการนี้ จะอยู่ภายใต้กฎหมายไทยและเขตอำนาจของศาลไทย โดยไม่พิจารณาถึงหลักกฎหมายขัดกัน

ผู้ใช้บริการยอมรับตามข้อตกลงในการใช้บริการ รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ ที่จะมีขึ้นในอนาคต โดยที่ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขปรับปรุงข้อตกลงในการใช้บริการโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้รับบริการทราบล่วงหน้า และจะถือว่าผู้ใช้บริการได้ผูกพันตามข้อกำหนดที่ได้ถูกแก้ไขเมื่อได้มีการประกาศบนเว็บไซต์ UpperClazz