Inhouse traningคลาสสอนสด In-house Traning

Privacy Policy

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

ในการใช้บริการบนเว็บไซต์ UpperCazz ผู้ใช้บริการให้ความยินยอมต่อ บริษัท อัปเพอร์คลาส จำกัด (UpperClass Co., Ltd.) (“เรา”) ในการจัดเก็บ ใช้ เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ตามที่ได้แจ้งในนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Uperclazz

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป (General Data Protection Regulation - GDPR) เราในฐานะ “ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” ขอเรียนให้ผู้ใช้บริการทราบถึงนโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึงแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้การให้บริการของเรา ดังต่อไปนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคล คืออะไร

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้

 1. ข้อมูลบ่งชี้ตัวตน ได้แก่ ชื่อ นามสกุล
 2. ข้อมูลการติดต่อ ได้แก่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ ข้อมูลชื่อบัญชี social media เช่น Line และ Facebook
 3. ข้อมูลการชำระเงิน ได้แก่ รายละเอียดการชำระค่าลงทะเบียนเรียน
 4. ข้อมูลการใช้บริการ ได้แก่ ชื่อบัญชีผู้ใช้ (Username) รหัสผ่าน (Password) ประวัติการลงทะเบียนคอร์สเรียนออนไลน์ ประวัติการเข้าใช้งานเว็บไซต์

3. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจาก 2 ช่องทาง ดังนี้

 1. เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง โดยเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านจากขั้นตอนการให้บริการ ดังนี้
  • ขั้นตอนการสมัครใช้บริการกับเรา หรือขั้นตอนการยื่นคำร้องขอใช้สิทธิต่างๆ กับเรา
  • จากความสมัครใจของท่านในการทำแบบสอบถาม การสนทนา หรือการโต้ตอบตามช่องทางการสื่อสารต่างๆ ระหว่างเราและท่าน
 2. เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาจากบุคคลที่สาม ดังต่อไปนี้
  • ข้อมูลรายงานวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์จาก Google และ Facebook

4. วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

 1. เราจัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการให้บริการคอร์สเรียนออนไลน์แก่ท่าน
 2. เราจัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการติดต่อสื่อสาร ส่งข้อมูลข่าวสาร โปรโมชั่น สิทธิพิเศษต่างๆ
 3. เราจัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการดำเนินกิจกรรมทางด้านการตลาดต่างๆ

5. ฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เราดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐานทางกฎหมาย ดังต่อไปนี้

 1. การปฏิบัติตามสัญญาและข้อตกลงในการใช้บริการ
 2. ความยินยอม ตามที่ท่านได้ให้ความยินยอมโดยการตกลงยอมรับข้อตกลงในการใช้บริการ ทั้งนี้ หากท่านประสงค์จะถอนความยินยอมท่านสามารถดำเนินการได้ตามข้อ 7. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ การถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไปแล้วโดยชอบด้วยกฎหมาย นอกจากนี้ ผลกระทบจากการถอนความยินยอม อาจทำให้ท่านได้รับความสะดวกในการให้บริการที่น้อยลง
 3. หน้าที่ตามกฎหมาย
 4. การจำเป็นเพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของเรา หรือบุคคลอื่น โดยประโยชน์ดังกล่าวมีความสำคัญมากกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

6. การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
ผู้ควบคุมทำการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บรักษาในรูปแบบ Soft copy และ Hard copy
 2. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บรักษาบน Server และสถานที่ของเราโดยมีการจำกัดสิทธิของผู้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้เท่าที่จำเป็นเพื่อการให้บริการ (Need to know basis)เท่านั้น
 3. ระยะเวลาสำหรับการจัดเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
 4. พ้นระยะเวลาจัดเก็บตามที่กฎหมายกำหนด หรือในกรณีที่บัญชีผู้ใช้งานของผู้ใช้บริการไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นเวลาเกินกว่า 10 ปี เราจะดำเนินการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลนั้น หรือจัดให้มีมาตรการเพื่อป้องกันไม่ใช้มีการเข้าถึงและนำข้อมูลส่วนบุคคลกลับมาใช้ได้อีกให้แล้วเสร็จภายใน 90 วันนับแต่วันที่สิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว

7. มาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

เรามีมาตรการทางด้านความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีทีมีมาตรฐานในการรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ ดังนี้

 1. ควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและอุปกรณ์ในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยคำนึงถึงการใช้งานและความมั่นคงปลอดภัย รวมถึงมีกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
 2. บริหารจัดการการเข้าถึงของผู้ใช้งานเพื่อควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตแล้ว
 3. กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใช้งานเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผย การล่วงรู้ หรือการลักลอบทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล การลักขโมยอุปกรณ์จัดเก็บหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
 4. จัดให้มีวิธีการเพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับการเข้าถึง เปลี่ยนแปลง ลบ หรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล ให้สอดคล้องเหมาะสมกับวิธีการและสื่อที่ใช้ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

8. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิในการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้

 1. สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (right to withdraw consent) ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับเราได้ ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับเรา
 2. สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (right to access) ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและขอให้เราทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้เราเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อเราได้
 3. สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (right to rectification) ท่านมีสิทธิในการขอให้เราแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือเพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
 4. สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (right to access) ท่านมีสิทธิในการขอให้เราทำการลบข้อมูลของท่านด้วยเหตุบางประการได้
 5. สิทธิในการระงับใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (right to restriction of processing) ท่านมีสิทธในการขอระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้
 6. สิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (right to data portability) ท่านมีสิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านได้ให้ไว้กับเราไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น หรือตัวท่านเองด้วยเหตุผลบางประการได้
 7. สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (right to object) ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุผลบางประการได้

ท่านสามารถติดต่อมายังเราได้ตามช่องทางการติดต่อที่กำหนด เพื่อดำเนินการยื่นคำร้องขอดำเนินการตามสิทธิดังกล่าวข้างต้นได้ ทั้งนี้ ท่านไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในการติดตามสิทธิข้างต้น โดยเราจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามคำร้องของท่านภายใน 30 วันนับแต่วันที่เราได้รับคำร้องขอดังกล่าว

9. กิจกรรมทางการตลาดและส่งเสริมการตลาด

ในระหว่างการใช้บริการ เราจะจัดส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมทางด้านการตลาด และการส่งเสริมการตลาด การให้บริการคอร์สเรียนออนไลน์ของเราที่เราคิดว่าท่านอาจสนใจเพื่อประโยชน์ในการให้บริการกับท่านอย่างเต็มประสิทธิภาพ หากท่านได้ตกลงที่จะรับข้อมูลข่าวสารดังกล่าวจากเราแล้ว ท่านมีสิทธิยกเลิกความยินยอมดังกล่าวได้ทุกเมื่อ โดยท่านสามารถดำเนินการยกเลิกความยินยอมในการแจ้งข้อมูลข่าวสารได้ ตามช่องทางที่กำหนด

10. การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะทำการพิจารณาทบทวนนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นประจำ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ และกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว เราจะแจ้งให้ท่านทราบด้วยการอัพเดทข้อมูลนี้ลงในเว็บไซต์ UpperClazz

11. ช่องทางการติดต่อ

ข้อมูลของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ: บริษัท อัปเพอร์คลาส จำกัด (UpperClass Co., Ltd.)
สถานที่ติดต่อ: เลขที่ 100/10 หมู่ที่ 2 ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
ช่องทางการติดต่อ: โทรศัพท์: 06-2416-9944
อีเมล์: Contact@upperclazz.com